Kinder- en Jeugdpsychiatrie

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Dr. Nena Heirbaut

 

Kinder- en Jeugdpsychiater

 

Op afspraak

maandag, dinsdag en donderdag


nena.heirbaut@dekubusmerchtem.be


TIJDELIJKE PATIËNTENSTOP

TIJDELIJKE PATIËNTENSTOP

DOELGROEP

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen kunnen bij dr. Heirbaut terecht wanneer er ernstige zorgen zijn rond de ontwikkeling en het gedrag van het kind of de jongere. 

Wanneer er hoofdzakelijk sprake is van een verslavingsproblematiek of eetstoornis verwijzen we door naar gespecialiseerde centra. Ook baby’s en peuters kunnen beter in een andere setting worden geholpen.

 

 

WERKWIJZE

 

  • Diagnostiek :


Als kinder- en jeugdpsychiater denk ik mee wanneer een kind of jongere opvallende problemen ondervindt in de ontwikkeling en / of wanneer u als ouder / opvoeder vastloopt in het begrijpen van het gedrag van het kind / de jongere. Een diagnostisch onderzoek kan het inzicht vergroten in de onderliggende redenen voor het gedrag en kan de zoektocht naar helpende veranderingen en interventies ondersteunen. Het stellen van een diagnose is dus niet het enige of voornaamste doel van dergelijk onderzoek. We gaan over tot diagnosestelling indien er duidelijke aanwijzingen zijn voor een kinderpsychiatrische diagnose en wanneer het stellen ervan helpend is voor de behandeling. 

Soms is het aangewezen om eerst een behandeling op te starten. Het kan zinvol zijn om het gedrag van het kind of de jongere enige tijd na het opstarten van de behandeling (opnieuw) te evalueren om uitspraken te kunnen doen over de diagnose.


Om een voldoende ruim beeld van het functioneren te verkrijgen, gebeurt diagnostiek steeds in samenwerking met collega's van andere disciplines. Meestal gaat het om een psycholoog of een orthopedagoog, maar afhankelijk van de problemen bij aanmelding kan dat ook een logopedist en/of kinesist zijn.

Tijdens een diagnostisch onderzoek zijn bovendien de ouders een belangrijke partner om het functioneren mee te helpen interpreteren binnen de ruime context waarin het kind opgroeit. Daarom worden er zowel afspraken voor de ouders als voor het kind / de jongere ingepland en indien nodig ook afspraken met beiden samen. Het verzamelen van informatie over het functioneren op school vormt tenslotte een belangrijke aanvulling.


  • Begeleiding :


Waar aangewezen kan de kinderpsychiater een rol spelen in het verder exploreren van de zorgen binnen het gezin en / of de diagnose van het kind. Dit kan zowel bij emotionele en gedragsstoornissen, als bij ontwikkelingsstoornissen. Voor langdurige of intensieve behandeltrajecten kunnen gezinnen bij een collega psycholoog of orthopedagoog terecht.


  • Medicatie:


Soms lukt het onvoldoende om de emoties en het gedrag van kinderen te beïnvloeden met therapieën en aanpassingen in de omgeving. Medicatie kan tijdelijk nodig zijn om het kind of de jongere te ondersteunen of om hen vatbaarder te maken voor de therapie. Medicatie-opstart wordt voorafgegaan door een uitgebreide toelichting en gebeurt steeds in overleg met ouders / opvoeders. Ook het kind of de jongere zelf wordt zoveel mogelijk betrokken en altijd op de hoogte gebracht van de beslissing om medicatie te starten.

Diagnostiek :

 

TARIEVEN (klik)

 

Dr. Heirbaut is geconventioneerd en hanteert de RIZIV-tarieven. Er is bijgevolg terugbetaling voorzien via het ziekenfonds. 


Het bedrag van het remgeld wordt na elke consultatie elektronisch betaald via een QR-code. Er wordt gevraagd niet met cash geld te betalen.


Bij de eerste raadpleging is het belangrijk dat u een VERWIJSBRIEF VAN EEN ARTS (uw huisarts, uw kinderarts, ...) meeneemt. Ook verslagen van eerder gedane onderzoeken brengt u best mee.

 

 

CONTACT

 

Wanneer er voor uw kind een diagnostisch traject of een begeleiding actief is bij dr. Heirbaut en u hierover een vraag of probleem wil melden, kan u haar telefonisch bereiken:

in oneven weken op dinsdag tussen 12u00 en 13u00 op het telefoonnummer ....... 


Indien deze regeling verandert, zal dit ingesproken worden op het antwoordapparaat. 

Indien een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve dan zo snel als mogelijk (minimum één dag op voorhand) te verwittigen via email (info@dekubusmerchtem.be) of sms (…). Zo kunnen andere mensen die op de wachtlijst staan, ook geholpen worden.

 

 

BELANGRIJKE AFSPRAKEN

 

De consultaties met dr. Heirbaut gaan door in het Nederlands of eventueel in het Engels. We richten ons op kinderen en jongeren die Nederlandstalig onderwijs volgen. Kinderen in Franstalig onderwijs verwijzen we naar Franstalige hulpverlening.  Indien u anderstalig bent, vragen we om beroep te doen op een tolk om een goede communicatie mogelijk te maken.


Onze dienst situeert zich binnen de vrijwillige hulpverlening. Het is belangrijk dat beide ouders akkoord zijn met de aanmelding. 

Er worden geen expertise-opdrachten voor de rechtbank of verzekeringen aangenomen.


Binnen onze ambulante context doen we geen crisisinterventie. Dat maakt dat we gezinnen met een urgente nood aan (intensieve) ondersteuning doorverwijzen naar hulpverlenende instanties die hierop toegespitst zijn.